Educaria

 • Gestió Acadèmica i de l'Aprenentatge
 • Horaris
 • Orientació
 • Equip. TIC
 • Biblioteques
 • Fiscal Comptable Laboral RGPD
 • Alexia
 • Educaria
 • Esp
 • Cat
 • Protecció de dades

  En compliment del principi de transparència i deure d'informació establert per la normativa comunitària i nacional en matèria de protecció de dades, EDUCARIA EURO S.L.U. procedeix a informar als interessats sobre les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades, com també sobre els drets que els assisteixen.

   

  Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

  Identitat: Educaria Euro S.L.U.
  Adreça postal: Calle Bravo Murillo, 377, C.P. 28020 de Madrid (España)
  Tel: 91 733 20 89
  E-mail: marketing@educaria.com

   

  Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

  A EDUCARIA EURO S.L.U. tractem les dades personals dels interessats amb les següents finalitats:

  a) Prestar els serveis oferts i gestionar i mantenir la relació comercial amb els nostres clients.

  b) Gestionar la relació laboral amb els nostres treballadors i administrar la relació amb els candidats.

  c) Mantenir i gestionar la relació comercial amb els nostres proveïdors de productes i serveis.

  d) Respondre les consultes que fan els usuaris per mitjà del formulari de contacte del nostre web.

  e) Gestionar les compres realitzades a través de la nostra botiga online. Això inclou des de la facturació del producte fins al lliurament de les vostres dades a les empreses de transport contractades per EDUCARIA EURO S.L.U. per dur a terme els lliuraments en el lloc que ens heu indicat.

   

  Durant quant de temps conservem les vostres dades?

  Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat amb què van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de l'esmentada finalitat i del tractament de les dades . Si és el cas, es conservaran mentre no se'n sol·liciti la supressió.

   

  Quins tipus de dades recollim?

  - Dades de caràcter identificatiu . (per ex., nom i cognoms, direcció postal i electrònica, document d'identitat o altres dades necessàries per al compliment de les finalitats esmentades).

  - Dades acadèmiques.

  - Dades professionals.

  - Dades bancàries.

  - Dades d'informació comercial.

   

  Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

  La base legal per al tractament de les vostres dades personals estarà relacionada amb la finalitat amb què van ser recollides. En aquest sentit, el tractament de les vostres dades personals estarà legitimat per alguna de les següents condicions:

  - L'execució del contracte de prestació de serveis.

  - El compliment d'una obligació legal per part d'EDUCARIA EURO S.L.U.

  - El compliment d'una missió realitzada en interès públic.

  - El consentiment atorgat mitjançant una clara acció afirmativa per part de l'interessat.

   

  A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

  Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, tret d'obligació legal.

   

  Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si EDUCARIA EURO S.L.U. està tractant les seves dades personals.

  Les persones interessades tenen dret a accedir a llurs dades personals, com també a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què van ser recollides. En aquests casos, EDUCARIA EURO S.L.U. ho comunicarà a cadascun dels destinataris als quals hagi comunicat llurs dades personals.

  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb llur situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, EDUCARIA EURO S.L.U. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o de l'exercici de defensa de possibles reclamacions.

  Els interessats tindran dret a rebre les dades personals que els incumbeixin, que hagin facilitat a EDUCARIA EURO S.L.U., en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

  Per a l'exercici dels drets esmentats en els apartats anteriors, els usuaris poden adreçar una comunicació per escrit al domicili social d'EDUCARIA EURO S.L.U. o al correu electrònic protecciondatos@educaria.com, incloent en ambdós casos fotocòpia del DNI o altre document identificatiu similar.

  També us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considereu que en el tractament de les vostres dades no s'estan respectant els vostres drets.

   

  Quines mesures de seguretat hem implementat?

  EDUCARIA EURO S.L.U. ha implementat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, pèrdua, i tractament o accés no autoritzat.

  A més, EDUCARIA EURO S.L.U. ha pres mesures per a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en l'organització, tot mantenint contínuament la supervisió, el control i l'avaluació dels processos per assegurar la privacitat de les dades.

  Tornar
  Mapa i Arxius