Educaria

 • Gestió Acadèmica i de l'Aprenentatge
 • Horaris
 • Orientació
 • Equip. TIC
 • Biblioteques
 • Alexia
 • Educaria
 • Esp
 • Cat
 • Fiscal Comptable LOPDvolver a la sección

  Consultoria Fiscal, Comptable i Laboral

  Més de 1.000 clients confien a Educaria llur gestió comptable, fiscal i laboral.

  Aquí detallem els serveis:


  Tornar

  Consultoria Fiscal

  Educaria compta amb un equip de consultors que proporcionen assessorament personal en matèria fiscal. A continuació us detallem els diferents serveis:
  • Planificació de beneficis fiscals.
  • Actualització legislativa.
  • Impostos directes (renda  i societats), impostos indirectes (IVA, transmissions patrimonials), impostos locals (IAE, IBI, etc).
  • Retencions, pagaments a compte i pagaments fraccionats.
  • Recursos davant l’administració.
  Consultoría Fiscal
  Tornar

  Consultoria Comptable

  Educaria compta amb un equip de consultors que proporcionen assessorament personal en matèria comptable. A continuació us detallem els diferents serveis:
  • Llibres comptables (Llibre Diari, Llibre Major, Balanços, Compte de Resultats i Memòria).
  • Control pressupostari de despeses, ingressos i inversions, amb informes periòdics.
  • Estudis analítics amb definició de centres de costos i confecció d’informes periòdics.
  • Legalització de llibres oficials.
  • Justificació de subvencions rebudes.
  Consultoría Contable
  Tornar

  Consultoria Laboral

  Educaria compta amb un equip de consultors que proporcionen assessorament personal en matèria laboral. A continuació us detallem els diferents serveis:
  • Rebuts mensuals de nòmines i assegurances socials, amb resum de costos salarials.
  • Contractes, cartes d’acomiadament i sancions. Renovacions, cancel·lacions i finiments.
  • Actualitzacions de conveni i regularització d’endarreriments.
  • Certificats de les retencions dels treballadors.
  Tornar
  Mapa i Arxius